Close
Skip to content

ตัวกันไฟย้อนกลับ

ตัวกันไฟย้อนกลับ – เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมาก ในด้านของความปลอดภัยสำหรับตัวผู้ใช้งาน และทรัพย์สิน ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัวกันไฟย้อนกลับอยู่สม่ำเสมอ หากชำรุด ควรเปลี่ยนตัวใหม่ก่อนใช้งานทุกครั้ง

<< มาตรการความปลอดภัยในการเชื่อม >>