Close
Skip to content

เกจ์ออกซิเจน

เกจ์ออกซิเจน สำหรับหายใจ

เหมาะสำหรับใช้กับผู้ป่วย หรือ ผู้ที่หายใจลำบาก สามารถปรับแรงดันการใช้งานเป็นหน่วย ลิตร/นาที (liter per min) สามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 0-15 ลิตร/นาที

ในชุดจะมีกระบอกน้ำให้ความชื้น และสายคานูล่า พร้อมใช้งาน

เกจ์ออกซิเจน สำหรับงานอุตสาหกรรม

การใช้งานส่วนมากจะวัดแรงดันใช้งานออกเป็น Bar หรือ PSI (pound per square inch) โดยจะมีเริ่มต้นที่ 10 บาร์ , 15 บาร์ , 40 บาร์ ไปจนถึง 170 บาร์ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิง : HARRIS PRODUCT  GROUP